โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

รายชื่อบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คุณครูฐิรภัทร อภิชิตตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณครูสรัลลักษณ์ วิชิตถาวรชัย คุณครูนันธวัฒน์ ชัยเรือน คุณครูณัฐรินีย์ จิตรสำรวย
คุณครูจิฬา กิตติวิไลธรรม คุณครูปรเมษฐ์ ตึกดี คุณครูณัฐวุฒิ เหมบุตร
คุณครูนุชนาถ ศรีทองนาค
Facebook Comments Box