โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

รายชื่อบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูณัฐฐิณี  โทนุสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณครูชนะชัย  สุจริต คุณครูฐิติยา  เกตุคำ คุณครูศุภสิทธิ์  รุ่งเรือง
คุณครูอริสรา  ชินตะวัน คุณครูจิราภรณ์  รุ่งเรือง คุณครูนริศรา  ขจรโกวิทย์
คุณครูเอกชัย  อู๋สมบูรณ์ คุณครูธนวุฒิ  กลุ่มประชา คุณครูศิริพร  โพธิ์ดำรงค์
คุณครูลักขณา  คุณะนาม คุณครูอารีรัตน์  จูทัย คุณครูพีรภัทร  หมื่นหาญ
Facebook Comments Box