โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

รายชื่อบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูชูเกียรติ ตันติเวชการวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูอัจฉรา ธุวัชชัย ครูดารัตน์ หนูทอง ครูปิยะพร ปินะกาพัง
ครูมัตติกา นิกรสุข ครูปิยะมร โยธานันท์ ครูดาวใจ อ้วนเจริญ
ครูวัชรพงษ์ เถื่อนเหลือ ครูชุติพร ยุระพันธุ์ ครูพิมพ์พิศา สุดใสดี
ครูณัฐดนัย อาจอินทร์ ครูษมากร บุญยงค์ ครูเมธาวี เดชชัย
ครูบรรณโสภิษฐ์ ธนะอุดม ครูจินตนา จันโท ครูภควัตร วิลามาตย์
ครูพิทักษ์ชนม์ อ้อมวิหาร ครูโประวรรตน์ ขันติวรพันธุ์ ครูสุรัตนา ยามดี
ครูรัชนีกร กอแก้ว
Facebook Comments Box