โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คุณครูวาสนา  ปัดภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

 

คุณครูพิกุลแก้ว  จิตรโคตร
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

Facebook Comments Box