โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

รายชื่อบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูกมลพรรณ วุฒิอำพล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณครูธราเทพ ซันลี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณครูพรพิทักษ์ จุดเพ็ชรแจ่ม
เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณครูกาญจนา สระศรีทอง
คุณครูสมฤดี จิตรีวาสน์ คุณครูปิยวงษ์ บางปา คุณครูสุวภัทร จงสิริศิลป์
คุณครูวิภาวี อสัมภินพงศ์ คุณครูมินตรา บุตรอ่วม คุณครูกรชนก ชมแสงโชค
คุณครูปฏินญา รื่นเริง คุณครูณัฐวดี โฉมฉลวย คุณครูปวีณ์กร อิสรานนทกุล
คุณครูอรัญญา ชื่นชม T. Natasha Mavengwa T. Doreen Chipwanya
T. Macdonald Chavhunduka
Facebook Comments Box