โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

รายชื่อบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คุณครูขนิษฐา ธรรมสาคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คุณครูกัมปนาท หนุมาศ คุณครูลักขณา ลาศรี คุณครูณัฐธิดา คงแป้น
คุณครูสุชาดา ขระสูงเนิน คุณครูปิยะฉัตร ภูสีน้ำ
Facebook Comments Box