โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวพรสุดา ไชยเทพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Facebook Comments Box