โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากล

บนพื้นฐานด้านเทคโนโลยี บนความเป็นไทย

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใกล้ชิดชุมชน สืบสานงานพระราชดำริ ”

 

พันธกิจ (Missions)

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๓. พัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

๕. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. สืบสานงานพระราชดำริ

 

เป้าประสงค์

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและจัดการเรียนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  สู่ความเป็นสากล

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ

๔. ครูและบุคลากรทุกคนมีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. ครู นักเรียนและบุคลากรมีแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

Facebook Comments Box