โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ประกาศ

ประกาศฝ่ายบริหารวิชาการ

เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

Read More
ประกาศ

ประกาศเผยแพร่โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศComputer 2.

Read More
ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนทีปังก

Read More