โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ประกาศ

ประกาศฝ่ายบริหารวิชาการ

เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

Read More