โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าร่วมกิจกรรม EdTex

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 27 คน
เข้าร่วมงาน EdTex ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Active Learning
ที่มุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

 

Facebook Comments Box