โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้Active Learning แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E บูรณาการการสอน Active – Base Learning เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

โดย : ครูจินตนา  จันโท

สาขา : วิชาเคมี

Download File pdf

Facebook Comments Box