โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

บันทึกการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

Facebook Comments Box