โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71
ให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ของ สพม.กท1 และคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัล รายการการแข่งขัน นักเรียน ครูผู้สอน
เหรียญ

ทอง

ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ต้น ด.ช.ปภาวิชญ์ เทียวไทย
ด.ช.สนธยา แสนอ้วน
นางสาวอารีรัตน์ จูทัย
ซูโดกุ ม.ปลาย น.ส.ณัฐวิภา เพ็ชรโยธา นางสาวณัฐฐิณี โทนุสิทธิ์
เหรียญ

เงิน

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.ต้น
ด.ญ.ธิติกานต์ กองทองนอก
ด.ช.วัน แสงนน
ด.ญ.อรอุมา งามพิพัฒนกุล
นางสาวศิริพร โพธิ์ดำรงค์
นางสาวลักขณา คุณะนาม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ด.ญ.ณัฐนันท์ หอมประไพ นายธนวุฒิ กลุ่มประชา
เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย น.ส.ญาตาวี เอี่ยมสอาด นายพีรภัทร หมื่นหาญ
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ปลาย นายอำพัน กลาบบัวเหลือง นายศุภสิทธิ์ รุ่งเรือง
ซูโดกุ ม.ต้น ด.ญ.อรการณ์ สายะสิทธิ์ นางสาวณัฐฐิณี โทนุสิทธิ์
เข้าร่วม คิดเลขเร็ว ม.ต้น ด.ญ.อังคณาแสงแจ่ม นางสาวอริสรา ชินตะวัน
คิดเลขเร็ว ม.ปลาย น.ส.ฐิวารัตน์ คล้ายจือ

Facebook Comments Box