โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ทวิภาคี

อบรมก่อนลงร้าน

นักเรียนแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมอบรมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

Facebook Comments Box