โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

Author: admin_dp3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read More
ประกาศฝ่ายบริหารวิชาการ

เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

Read More