โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2566 อบรมหลักสููตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/66

Read More