โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ไม่มีหมวดหมู่

VDO รายงานการประเมินครูผู้ช่วย

การนำเสนอการประเมินครูผู้ช่วย
นายจิฬา กิตติวิไลธรรม

การนำเสนอการประเมินครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐธิดา คงแป้น

การนำเสนอการประเมินครูผู้ช่วย
นายณัฐพล คุ้มบุญ

การนำเสนอการประเมินครูผู้ช่วย
นางสาวปิยพร บุญญะสุระ

การนำเสนอการประเมินครูผู้ช่วย
นางสาววาริณี บุญโสม

Facebook Comments Box