โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 4 กันยายน 2566 อบรมบุคลากรนำร่องหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท

วันที่ ๔  กันยายน ๒๕๖๖ นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมบุคลากรนำร่องหลักสูตรลูกเสือ  โดยมีนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร นำร่องหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัยไปสู่การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ กำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการลูกเสือไทย ซึ่งต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
.
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ ทั้ง ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัย ภายใต้หลักคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้หลักสูตรลูกเสือมี ความเป็น เอกภาพ ทันต่อยุคสมัย ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ และได้นำร่างหลักสูตรลูกเสือที่ปรับปรุงแลพพัฒนาไปทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปทดลองใช้กับสถานศึกษานำร่องการ ใช้หลักสูตรลูกเสือทั้ง ๔ ประเภท ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๓๒๘ แห่ง ทั่วประเทศ การฝึกอบรมบุคลากรนำร่องหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัย มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อฝึกอบรมผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกองลูกเสือ ของสถานศึกษานำร่อง การใช้หลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภทให้มีความทันสมัย และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานลูกเสือของ จังหวัด และผู้รับผิดชอบงานลูกเสือส่วนกลาง เพิ่มทักษะความสามารถในการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการนำหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภทให้มีความทันสมัย ไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนำร่างหลักสูตรลูกเสือนี้ไปใช้ทดลองนำร่อง จำนวน ๙๙๘ คน ดังนี้
๑. ผู้กำกับกองลูกเสือ จำนวน ๓๒๖ คน เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน ๓ วัน
๒. ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน ๓๓๖ คน เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน ๒ วัน
๓. ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓๓๖ คน เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน ๒ วัน
ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสถานที่ศึกษานาร่องการใช้หลักสูตร ลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัยและผู้เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพพร้อมที่นำไปขยายผลการใช้หลักสูตรต่อไป จึงจัดโครงการอบรมบุคลากรนำร่องหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
Facebook Comments Box