โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

Author: กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 25-28 ตุลาคม 2566 อบรมหลักสููตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/66

Read More
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่น 1/2566 ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2566

   

Read More