โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค และชุมนุมยุวกาชาด ปี2566

วันที่ 18-20 กันยายน 2566  ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

มอบหมายให้

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย นำโดย นายธวัชชัย  สุขแจ่ม ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือจำนวน 9 นาย เข้าร่วมชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค

เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย อดทนอดกลั้น และความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากตามแนวทางของลูกเสือ

ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

   

 

Facebook Comments Box