โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม

“ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปีการศึกษา 2566”
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook Comments Box